REZULTATELE MONITORIZĂRII POSTURILOR  DE TELEVIZIUNE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Angela Savin-Zgardan

Institutul de Filologie Română „B.P. Hasdeu” al  MECC

Rezumat.  În studiul de față sunt prezentate rezultatele monitorizării posturilor de televiziune Canal 2, RTR Moldova, NTV Moldova, TV8, Accent, Televiziunea Centrală, efectuate în lunile februarie – martie a. 2019  sub aspectul inadvertențelor comise la capitolul „Greșeli privind sintaxa”. În urma depistării erorilor, s-a constat:  Lipsa acordului între subiect și predicat, în grupul nominal la numerale, dintre articolul genitival și substantivul pe care îl lămurește; Utilizarea  greșită a prepozițiilor și conjuncțiilor; Discontinuități sintactice: Nemarcarea relațiilor sintactice;

 

Folosirea incorectă a complementului direct exprimat prin  pronume; Nerespectarea dublei reluări a complementului direct; Neutilizarea verbului în enunț;  Utilizarea incorectă a  regimului verbal;  Structura nefirească a frazei; Greșeli la utilizare a formei de vocativ, a părților omogene ale propoziției; Nemarcarea relaţiilor sintactice din grupul nominal în denumiri; Calc după limba rusă a frazei; Repetări inutile; Topica incorectă.  

Cuvinte cheie: monitorizare, posturi de televiziune, greșeli privind sintaxa.

TENDINȚE FONETICE ȘI MORFOLOGICE ALE GRAIURILOR MOLDOVENEȚTI VORBITE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

Stela Spînu

Universitatea Academie de Științe a Moldovei

Rezumat: În acest articol este analizat stadiul actual de evoluţie a limbii române vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, este urmărit procesul intens de apropiere a graiurilor teritoriale de aspectul îngrijit al limbii naţionale, este relevată dinamica ariilor dialectale în ultimele două decenii. Pentru realizarea acestui deziderat au fost organizate cercetări de teren în 40 de localități. Materialul factologic a fost prelucrat și interpretat, fiind aplicate metoda sincronică etnograficfolcloric-dialectală, asociată cu metoda anchetei pe teren, analiza, sinteza, metoda comparativ-istorică și etimologică etc. Analiza particularităților fonetice și morfologice a pus în evidenţă caracterul, în mare parte, conservant al graiurilor vorbite, rămase atașate de vechile tradiţii lingvistice, dar și prezenţa unor particularităţi comune cu limba literară, în special, în vorbirea tinerilor. 

Cuvinte cheie: grai, arie dialectală, inovaţie, texte dialectale, tradiţie folclorică, hipertext, spiritualitate.

COMUNICAREA INTERCULTURALĂ: DELIMITĂRI CONCEPTUALE

Stela Spînu

Academia de Administrare Publică

Rezumat: Într-o epocă a interferenţelor pe plan mondial, comunicarea interculturală este oportună şi recomandabilă. Pentru a pătrunde în esența acestui concept, am definit termenii constitutivi ai acestuia - cultură şi limbă, am interpretat raportul care persistă între ei, am analizat noțiunea de dialog intercultural, ca parte componentă a comunicării interculturale.

 

Cuvinte-cheie: cultură, limbă, comunicare interculturală, dialog intercultural, diferențe culturale.

COMUNICARA INTERCULTURALĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITAR: BLOCAJE ȘI SOLUȚII

Stela Spînu

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”

Rezumat: Procesul de globarizare, care inițial a dominat doar sfera economică, ulterior a determinat profunde transformări sociale, politici și culturare, având un impact semnificativ asupra culturii și identității, influențând relațiile interetnice și inerconfesionale în medii pluriculturale și plurilingve. În plan cultural, globalizarea își face simțite efectele prin tendința de subminare a culturii minioritare, omogenizare culturală, schimbarea modelului valoric național și apariția formelor culturale hibride. În contextul noilor realități culturale este evidentă necesitatea conștientizării și promovării comunicăroo interculturale la toate nivelurile sistemului de învățământ, semnalarea obstacolelor și provocărilor majore, cu care se comfruntă tinerii, ce aparțin unor medii culturale diferite, în procesul de comunicare.

Cuvinte cheie: comunicarea interculturală, identitate, globalizare, etnocentrism, stereotip, prejudecată. 

COMUNICARE ȘI CONFLICT DIN PERSPECTIVĂ INTERCULTURALĂ

Stela Spînu

Academia de Administrare Publică

Rezumatul: Procesul de globalizare, care inițial a dominat doar sfera economică, ulterior a determinat profunde transformări sociopolitice şi culturale, influențând relațiile interetnice şi interconfesionale în medii pluriculturale şi plurilingve. În contextul noilor realități culturale este evidentă necesitatea conştientizării importanţei comunicării la toate nivelurile sistemului de învăţământ, semnalarea provocărilor majore, cu care se confruntă tinerii ce aparţin unor medii culturale diferite, însuşirea celor mai eficiente metode de soluţionare a conflictelor  de comunicare. Aplicarea corectă/incorectă a stilurilor de comunicare determină eşecul sau succesul soluţionării conflictului.

 

Cuvinte-cheie: comunicare interculturală, stil de comunicare, conflictul valorilor şi normelor

TENDINȚE LEXICALE ÎN GRAIURILE ROMÂNEȘTI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Stela Spînu

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu”

 Rezumat: În acest articol este analizat stadiul actual de evoluție a limbii române vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, este urmărit procesul intens de apropiere a graiurilor teritoriale de aspectul îngrijit al limbii naționale, este relevată dinamica ariilor dialectale în ultimele două decenii. Pentru realizarea acestui deziderat au fost organizate cercetări de teren în 40 de localități. Analiza particularităților lexicale a pus în evidență caracterul, în mare parte, conservant al graiurilor vorbite, rămase atașate de vechiile tradiții lingvistice, dar și prezența unor particularități comune cu limba literară, în special, în vorbirea tinerilor.

Cuvinte cheie: grai, aria dialectală, inoovație, texte dialectale, tradiții folcorică, hipertext.

Articole